ใบอนุญาต มอก

มาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก) หรือ  Thai Industrial Standards

 

      สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) เป็นสถาบันแห่งชาติ มีหน้าที่กำหนด “มาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก)” เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดและให้การรบรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยการอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานจำนวน 2 แบบ คือเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ และ เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป

      มอก เป็นคำย่อมาจาก “มาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “ หมายถึง สิ่งหรือเกณฑ์ทางเทคนิคที่กำหนดขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะระบุคุณภาพของวัตถุดิบ คุณลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพการใช้งานรวมทั้งวิธีการทดสอบเพื่อใช้เป็นเครื่องตัดสินว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่

      ปัจจุบันสินค้าที่ สมอ. กำหนดเป็นมาตรฐาน มีอยู่กว่า 2,000 เรื่องครอบคลุมสินค้าที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันหลายๆประเภทได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า หลอดไฟ ยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง ของเล่น เป็นต้น

     ผู้ผลิต หรือ ผู้นำเข้า (Importer) ที่ต้องการใช้ตราสัญลักษณ์ มอก. เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรองจาก สมอ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐานบังคับ หรือไม่บังคับ ต้องศึกษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์และทำการผลิตให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่มาตรฐานกำหนดไว้

      ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมาย มอก. ได้นั้น ต้องได้รับการตรวสอบจาก สมอ. แล้วมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด การตรวจสอบของ สมอ. จะนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ซึ่งจะตรวจทั้งระบบการผลิต และ การควบคุมคุณภาพของโรงงานด้วยว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ ถ้าผ่าน สมอ. จะออกใบอนุญาตให้ แสดงว่าผลิตภัณฑ์สามารถแสดงเรื่องหมาย มอก. ได้โดยต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ สมอ. กำหนดด้วย

Credit: http://pr.tisi.go.th

 

    มาตราฐานบังคับ

    ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับ ผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศหรือผู้ผลิตที่อยู่ในประเทศ ต้องทำการยื่นขอใบอนุญาต มอก. กับทาง สมอ. กระบวนการยื่นขอใบอนุญาต มอก. มีขั้นตอนหลักๆอยู่ 2 ขั้นตอน

1.การตรวจระบบคุณภาพของโรงงานผู้ผลิต

การตรวจระบบคุณภาพของโรงงานผู้ผลิตจะเน้นการตรวจระบบหลักๆอยู่ 5 ระบบใหญ่

  • การจัดซื้อและการควบคุมวัตถุดิบ

  • การควบคุมกระบวนการผลิต

  • การควบคุมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

  • การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

  • การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ

2.การนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งทดสอบ

    การส่งทดสอบต้องส่งทดสอบกับห้องปฏิบัติการทดสอบที่ สมอ. อนุมัติ

ใบอนุญาต มอก

มาตรฐานทั่วไป:

    ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปนั้นจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ผลิตสินค้าที่อยู่ในประเทศสามารถยื่นขอใบอนุญาต มอก.

กระบวนการยื่นขอใบอนุญาต มอก. มีขั้นตอนหลักๆอยู่ 2 ขั้นตอน

1.การตรวจระบบคุณภาพของโรงงานผู้ผลิต

การตรวจระบบคุณภาพของโรงงานผู้ผลิตจะเน้นการตรวจระบบหลักๆอยู่ 5 ระบบใหญ่

–       การจัดซื้อและการควบคุมวัตถุดิบ

–       การควบคุมกระบวนการผลิต

–       การควบคุมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

–       การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

–       การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ

2.การนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งทดสอบ

    การส่งทดสอบต้องส่งทดสอบกับห้องปฏิบัติการทดสอบที่ สมอ. อนุมัติ หรือร้องขอให้ทางเจ้าหน้าที่ สมอ.  ทำ Witness testing หากโรงงานผู้ผลิตมีห้องปฏิบัติการทดสอบ ทีสอดคล้องกับข้อกำหนด สมอ.

5 ประเภทสินค้าที่ได้รับความนิยมในนำเข้าและยื่นขอใบอนุญาต มอก  มีดังนี้

มอก. 685-2540 ของเล่น

การพิจารณาการยื่นขอใบอนุญาต ขึ้นอยู่กับประเภทและแบบของของเล่น

การสุ่มตัวอย่างเพื่อการทดสอบ จะสุ่ม 3 ชิ้น ต่อประเภทและแบบของของเล่น

มอก. 1955-2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ

การพิจารณาการยื่นขอใบอนุญาต ขึ้นอยู่กับประเภท, แรงดันไฟฟ้า และ กำลังไฟฟ้า

การสุ่มตัวอย่างเพื่อการทดสอบ จะสุ่ม 1 ชิ้น ต่อประเภท, แรงดันไฟฟ้า และ กำลังไฟฟ้า

มอก. 2217-2548 เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย

การพิจารณาการยื่นขอใบอนุญาต ขึ้นอยู่กับรูปทรงของเซลล์, การต่อระบบขั้วไฟฟ้าลบ และต่อระบบขั้วไฟฟ้าบวก

การสุ่มตัวอย่างเพื่อการทดสอบ

1. เซลล์หรือแบตเตอรี่ระบบ Nickel-cadmium หรือ Nickel-metal hydride ตาม การระบุชื่อเซลล์:  76 เซลล์
2. เซลล์หรือแบตเตอรี่ระบบ Lithium ตามระบบขั้วไฟฟ้า : 31 หน่วย

มอก. 1463-2556 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย

การพิจารณาการยื่นขอใบอนุญาต ขึ้นอยู่กับแบบ, การใช้อิเลคทรอไลท์แทนผงซักฟอก, ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า, ประเภท และ ระบบไฟฟ้า

การสุ่มตัวอย่างเพื่อการทดสอบ 2 หน่วย

มอก. 1985-2549 เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย

การพิจารณาการยื่นขอใบอนุญาต ขึ้นอยู่กับประเภท, ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า, กำลังไฟฟ้าเข้าหรือกระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด

การสุ่มตัวอย่างเพื่อการทดสอบ 2 หน่วย

หมายเหตุ หากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทมือถือ เก็บตัวอย่างเพิ่มอีก 1 หน่วย