ใบอนุญาต มอก

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า กำ ห น ดใ ห้ ต้ อ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น (มาตรฐาน บังคับ)

โยธาและวัสดุก่อสร้าง

1.มอก. 15 เล่ม 1-2555 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

2. มอก. 20-2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

3.มอก. 24-2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

4.มอก. 95-2540 ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

5.มอก. 133-2556 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

6.มอก. 348-2540 เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

7.มอก. 420-2540 ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

8.มอก. 528-2548 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

9.มอก. 1227-2558 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

10.มอก. 1228-2549 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

11.มอก. 1390-2539 เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

12.มอก. 1479-2558 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

13.มอก. 1499-2541 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

14.มอก. 1501-2552 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

15.มอก. 1735-2542 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วนและแผ่นแถบสำหรับงานท่อ

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

16.มอก. 1884-2542 เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

17.มอก. 2011-2543 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

18.มอก. 2012-2558 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

19.มอก. 2223-2558 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า คุณภาพทางการค้าและคุณภาพสำหรับการขึ้นรูป

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

20.มอก. 2508-2555 กระเบื้องเซรามิก

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

21.มอก. 965-2560 กระจกเทมเปอร์

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

22.มอก. 1222-2560 กระจกนิรภัยหลายชั้น

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

23.มอก. 1344-2560 กระจกโฟลตสีตัดแสง

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

 

โภคภัณฑ์
1 มอก. 53-2548 ไม้ขีดไฟ

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

2 มอก. 78-2549 ผงซักฟอก

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

3 มอก. 332-2537 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

4 มอก. 685 เล่ม 1-2540 ของเล่น เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป

มอก. 685 เล่ม 2-2540 ของเล่น เล่ม 2 ภาชนะบรรจุและฉลาก
มอก. 685 เล่ม 3-2540 ของเล่น เล่ม 3 วิธีทดสอบและวิเคราะห์

กดเพื่อดู มาตรฐาน 1

กดเพื่อดู มาตรฐาน 2

กดเพื่อดู มาตรฐาน 3

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

5 มอก. 879-2553 ไฟแช็กก๊าซ

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

6 มอก. 882-2532 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิด : โฟม

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

7 มอก. 969-2533 หัวนมยางสำหรับขวดนม

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

8 มอก. 1025-2539 หัวนมยางดูดเล่น

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

9 มอก. 1136 -2536 ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

10 มอก. 2440-2552 เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม:ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

ใบอนุญาต มอก

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1.มอก. 4 เล่ม 1-2529 หลอดไฟฟ้า

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

2.มอก. 11 เล่ม 3-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

มอก. 11 เล่ม 4-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

มอก. 11 เล่ม 5-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

มอก. 11 เล่ม 101-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

3.มอก. 23-2558 บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

4.มอก. 85-2548 ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

5.มอก. 183-2547 โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

6.มอก. 293-2541 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

7.มอก. 344-2549 ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

8.มอก. 366-2547 เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

9.มอก. 408-2553 ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

10.มอก. 812-2558 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

11.มอก. 824-2551 สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

12.มอก. 909-2548 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

13.มอก. 934-2558 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

14.มอก. 956-2557 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ – คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

15.มอก. 1039-2547 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

16.มอก. 1195-2536 เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

17.มอก. 1291 เล่ม 1-2553 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

มอก. 1291 เล่ม 2-2553 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

มอก. 1291 เล่ม 3-2555 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 3 วิธีระบุสมรรถนะและข้อกำหนดการทดสอบ

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

18.มอก. 1389-2559 เครื่องอบผ้า : เฉพาะด้านความปลอดภัย

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

19.มอก. 1463-2556 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

20.มอก. 1509-2547 กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

21.มอก. 1641-2552 เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

22.มอก. 1693-2547 เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

23.มอก. 1773-2548 เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

24.มอก. 1955-2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

25.มอก. 1985-2549 เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

26.มอก. 2062-2558 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

27.มอก. 2134-2553 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

28.มอก. 2165-2548 เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-10 : เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดินโดยตรง

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

29.มอก. 2166-2548 เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

30.มอก. 2186-2547 ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

31.มอก. 2202-2547 สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต์

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

32.มอก. 2214-2548 ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

33.มอก. 2217-2548 เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

34.มอก. 2234-2557 หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป เฉพาะด้านความปลอดภัย

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

35. มอก. 2235-2557 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว เฉพาะด้านความปลอดภัย

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

36.มอก. 2337-2557 บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

37.มอก. 2425-2552 เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

38.มอก. 2432-2555 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

39.มอก. 2434-2552 สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ

กดเพื่อดู มาตรฐาน 

กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

วิศวกรรมของไหล

1.มอก. 17-2532 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

2.มอก. 2066-2552 ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

3.มอก. 2067-2552 ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

4.มอก. 792-2554 เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

อาหาร

1.มอก. 51-2530 สับปะรดกระป๋อง

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

วิศวกรรมส่งผ่านความร้อน

1.มอก. 27-2543 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

2.มอก. 950-2547 แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์

1.มอก. 30-2555 ไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

2.มอก. 531-2558 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

3.มอก. 539-2546 คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

4.มอก. 540-2555 ออกซิเจนทางการแพทย์

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

สีและวาร์นิช

1.มอก. 496-2553 ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

2.มอก. 520-2553 ทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

3.มอก. 739-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์ (direct dyes)

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

4.มอก. 740-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ (reactive dyes)

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

5.มอก. 760-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต (vat dyes)

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

6.มอก. 1149-2548 สีเทียน

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

7.มอก. 2344-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์ (sulphur dyes)

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

8.มอก. 2532-2556 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด (acid dyes)

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

9.มอก. 2625-2557 สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย (Alkyd Enamel)

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

วิศวกรรมเครื่องกลและยานพาหนะ

1.มอก. 341-2543 ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

2.มอก. 369-2557 หมวกนิรภัยสำหรับรถจักรยานยนต์

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

3.มอก. 370-2552 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

4.มอก. 683-2530 ยางในรถจักรยานยนต์

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

5.มอก. 721-2551 เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

6.มอก. 787-2551 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

7.มอก. 1040-2541 น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

8.มอก. 2315-2551 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

9.มอก. 2320-2552 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

10.มอก. 2350-2551 รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

11.มอก. 2540-2554 รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 8

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

12.มอก. 2550-2554 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

13.มอก. 2555-2554 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

14.มอก. 2602-2556 กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

15.มอก. 2718-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง (แก้ไขครั้งที่ ๑)

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

16.มอก. 2719-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง (แก้ไขครั้งที่ ๑)

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

17.มอก. 2720-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด (แก้ไขครั้งที่ ๑)

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

18.มอก. 2721-2560 เสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียกและความต้านทานการหมุน (แก้ไขครั้งที่ ๑)

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ

เคมี

1.มอก. 1746-2545 แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ

กดเพื่อดู มาตรฐาน 
กดเพื่อดู หลักเกณฑ์เฉพาะ